Η νέα πολιτική της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) θα επιτρέψει στις τράπεζες να διατηρούν το 2% των αποθεματικών τους σε κρυπτονομίσματα.


Με τη μελέτη της για τη διαχείριση της έκθεσης σε κρυπτονομίσματα που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022, η BIS θα επιτρέπει πλέον στις τράπεζες να διατηρούν το 2% των αποθεματικών τους σε κρυπτονομίσματα. Η εφαρμογή των νέων κανονισμών που περιγράφονται σε αυτή τη δεύτερη έκθεση της Αρχής αναμένεται από την 1η Ιανουαρίου 2025 και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από το πώς ορίζονται τα κρυπτονομίσματα έως τη διαχείρισή τους. Στην πρώτη έκθεση της Αρχής τον Ιούνιο, η BIS είχε αναφέρει ότι οι τράπεζες δεν θα μπορούσαν να διατηρούν πάνω από το 1% των αποθεματικών τους σε κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με την νέα έκθεση τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης κατατάσσονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα 1 περιλαμβάνει τα παραδοσιακά περιουσιακά στοιχεία και κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτουν «μηχανισμό σταθεροποίησης». Η ομάδα 2 περιλαμβάνει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που «δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ταξινόμησης των στοιχείων της ομάδας 1» και σε αυτά απευθύνονται οι νέοι κανόνες της BIS. Σύμφωνα με την BIS, τα περιουσιακά στοιχεία της ομάδας 2, στην οποία περιλαμβάνεται το bitcoin, συνιστούν μεγαλύτερο κίνδυνο για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα, καθώς δεν διαθέτουν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο η έκθεση μιας τράπεζας σε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης της ομάδας 2 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 2% της κεφαλαιακής της επάρκειας Tier 1 (βασικά ίδια κεφάλαια + αποθεματικά). Όπως διευκρινίζεται στο έγγραφο απαιτείται νέα πολιτική καθώς τα χρηματοοικονομικά μέσα της ομάδας 2 δεν καλύπτονται από τους κανόνες της BIS:

«Ορισμένα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία έχουν παρουσιάσει υψηλό βαθμό μεταβλητότητας και θα μπορούσαν να παρουσιάσουν κινδύνους για τις τράπεζες, καθώς αυξάνεται η έκθεσή τους σε αυτά. Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνονται οι κίνδυνοι ρευστότητας, οι πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι αγοράς, οι λειτουργικοί κίνδυνοι (στους οποίους περιλαμβάνονται οι απάτες καθώς και οι απάτες στον κυβερνοχώρο), οι κίνδυνοι ξεπλύματος χρήματος/χρηματοδότησης τρομοκρατίας και οι νομικοί κίνδυνοι.»

 

 

Η έκθεση BIS προσθέτει ότι καθώς η βιομηχανία των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων επεκτείνεται, αυξάνονται παράλληλα και οι εγγενείς κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτά. Ως εκ τούτου, παρά το μικρό μέγεθος της βιομηχανίας σε σχέση με την παγκόσμια αγορά, απαιτείται η εποπτεία της.

Αναφερόμενη στους κινδύνους και την εποπτεία των περιουσιακών στοιχείων της ομάδας 2, η έκθεση αναφέρει:

«Η απαιτούμενη διαδικασία έχει τροποποιηθεί και αφαιρείται το στοιχείο της προέγκρισης της εποπτείας. Αντίθετα, οι τράπεζες υποχρεούνται να ειδοποιούν τις εποπτικές αρχές για τις αποφάσεις ταξινόμησης που λαμβάνουν και οι εποπτικές αρχές θα μπορούν να παρακάμπτουν τις αποφάσεις αυτές εάν διαφωνούν με την αξιολόγηση μιας τράπεζας.»

Τι σημαίνουν αυτά για τα κρυπτονομίσματα;

Οι ρυθμιστικές αρχές έχουν τηρήσει σε μεγάλο βαθμό μια μάλλον επιφυλακτική προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία του τομέα μέχρι στιγμής και ο κανόνας που προτείνει η BIS κινείται σε αυτή τη γραμμή. Και παρότι η πολιτική της BIS θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συντηρητική, είναι μάλλον θετική για την ευρεία υιοθέτηση του bitcoin και της υπόλοιπης βιομηχανίας κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων. Με τον νέο κανονισμό που θα τεθεί σε εφαρμογή το 2025 οι τράπεζες που εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της BIS αποκτούν μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά την έκθεσή τους σε κρυπτονομίσματα.

 

 

To bitcoinsgreece.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Με την πλοήγησή σας στο site συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies.